O projektu

Naslov projekta: Zagotavljanje varnosti intervencijskih ekip v primeru jedrskih ali radioloških nesreč

Akronim projekta: ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)

Program sofinanciranja: INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Vrednost projekta: 518.000 EUR (od tega 440.300 EUR sofinanciranja ESRR – 85%)

Trajanje projekta: 01.10.2018 – 30.9.2020 (24 mesecev)

Glavni cilj projekta:

  • Krepitev čezmejnega sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovito reševanje in intervencijo v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje usposobljenosti in znanja ter vzpostavitev prvega sistema za skupno varno posredovanje na čezmejnem območju.

Opis dejavnosti:

  • Projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) bo razvil čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilne zaščite) v primeru jedrske ali radiološke nesreče.
  • Skupni izziv programskega območja, ki ga v projektu rešujemo, je zagotavljanje ustrezno usklajene in varne skupne intervencije v primeru tovrstnih nesreč.
  • Koristniki aktivnosti bodo neposredno enote, ki so po zakonu odgovorne za reševanje v primeru tovrstnih nesreč (gasilske enote, policija, medicinsko osebje, itd.), posredno pa celotno prebivalstvo.
  • Načrtovani pristop v projektu je usmerjen k zagotovitvi usposobljenosti in čezmejne povezanosti intervencijskih ekip ter čezmejne povezanosti upravnih organov, pristojnih za tovrstne nesreče, kar je pogoj za večjo varnost prebivalstva čezmejnega in širšega območja, ki je tudi potresno.
  • Inovativno je enotno in usklajeno delovanje intervencijskih ekip ter skupno orodje (enotne smernice in protokoli, razvoj veščin in kompetenc za večjo varnost), ki bo dolgoročno uporabno za skupno pripravljenost v tovrstnih primerih.
  • Vključitev pridruženih partnerjev bo projektu zagotovila strateško usmeritev, ki bo vodila do trajne čezmejne strukture za intervencijo v primeru jedrskih ali radioloških nesreč.

Glavni neposredni učinki projekta:

  • Intervencijske enote z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami za varno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč ter čezmejna struktura za vzdrževanje in nadgradnjo usposobljenosti ter vzdrževanje mehanizmov za zagotavljanje varnih intervencij v primeru tovrstnih nesreč.